Wolke is darem fassinerend! Dit bly nog altyd vir my ‘n vreugde om na wolke te kyk.

In die Woord is daar soveel verwysing na wolke. . .

IMG_3012

Job 37:16 Weet jy hoe die wolke sweef? Dit is die wonderlike werk van Hom wie se kennis volmaak is.

IMG_2327

 Ps 36:6 Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke,

IMG_8795

 Ps 57: 11 want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke!

 Ps 68:5 Sing ‘n lied tot eer van God, sing tot eer van sy Naam, maak ‘n pad vir Hom wat op die wolke ry, en jubel voor Hom wie se Naam Here is.

IMG_8817

 Ps 68: 35 Erken dat God magtig is! Hy heers oor Israel, Hy het mag oor die wolke!

 Ps 78: 14 Bedags het Hy hulle met ‘n wolk gelei, snags met die lig van ‘n vuur.

IMG_8761

IMG_3795

Ps 99:7 In ‘n wolkkolom het God met hulle gepraat, en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam, die opdragte wat Hy hulle gegee het.

Ps 104:3b U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind,

Ps 147:8 Hy oordek die hemel met wolke, Hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit.

 Luk 9:34,35 Terwyl hy nog praat, kom daar ‘n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die dissipels bang geword. Daar kom toe ‘n stem uit die wolk wat sê: “Dit is my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na Hom.”

Matt 24:30 “Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit.

IMG_3791

 Matt 26:64 Jesus antwoord hom: “Dit is soos u sê. Daarby sê Ek vir julle:   “Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.” 

IMG_2351

Markus 13: 26,27 “Dan sal die mense die Seun van die mens in die wolke sien kom met groot krag en majesteit. En dan sal Hy die engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te bring uit die vier windstreke, van die een kant van die aarde af tot by die ander kant.”

IMG_5964

 Handelinge 1: 9-11 Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

IMG_3466

 Openbaring 1:7,8 Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die volke van die aarde sal oor Hom in selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker! “Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

As ek hierdie lees, dan ervaar ek wolke as simbole van onder andere:  Sy almag, wonderlike werke, voorsienigheid, volmaaktheid, nabyheid, sorg, trou, teenwoordigheid, hulp, misterie, belofte van sy wederkoms en bowenal sy liefde!

IMG_4063

Hy, wat die wolke as rytuig gebruik, gaan ons eendag op die wolke ontmoet:

1 Tess 4:16-18 Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde.

Dit is genoeg om elke dag my kop op te lig, dit gee my moed dat ons so gaan ontmoet. Met my voete op die aarde, slaan ek my oë op na sy wolke. . .

Hy gaan ons op wolke kom haal en daarom mag ons in die wolke wees omdat ons eendag op die wolke gaan wees! Wat ‘n reis!

One Thought on “In die wolke oor wolke

  1. Veronica Botha on August 30, 2016 at 11:01 am said:

    Wolke kan die mooiste prentjies vorm. Wat ‘n mooi prentjie sal dit wees as Jesus weer kom om ons te kom haal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation